Retia Argos cardiac output monitor manual

Working draft of Argos monitor.